Stagnation på arbetsmarknaden

I SCB:s senaste AKU så säger man att ”siffrorna för oktober visar på ett något dämpat arbetsmarknadsläge”. Man skriver det mot bakgrund av att siffrorna för oktober inte visar på någon ökning av antalet sysselsatta och ej heller någon ökning av antalet arbetade timmar som är statistiskt säkerställd.

Stig Björne

SCB skriver att ”För att kunna fastställa om den positiva utvecklingen har stannat av krävs det ytterligare minst en mätning”. Synd vore ju om det blev så.

Sysselsättningen uppgick till 4,77 miljoner personer i oktober icke säsongrensat. Antalet arbetslösa var 390 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,5 procent. Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 163,2 miljoner per vecka.

Antalet arbetade timmar i oktober var i genomsnitt 163 miljoner per vecka. I oktober 2014 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 390 000, icke säsongrensat, eller 7,5 procent.

Ungdomsarbetslösheten – 15-24 år – var 20 procent eller 128 000 arbetslösa (60 000 var dock heltidsstuderande). Tittar man på säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetslösa till 412 000 eller 7,9 procent.

Andelen sysselsatta i åldern 20-64 år var 79,7 procent i oktober 2014. Bland kvinnorna var 76,8 procent sysselsatta och bland männen 82,5 procent. I oktober 2014 uppgick den säsongrensade och utjämnade sysselsättningsgraden för båda könen till 80,1 procent (detta var Regeringen Perssons mål på 2000-talet).

Arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år 6,9 procent enligt icke säsongrensade data.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.