Konjunkturinstitutet: Lägre tillväxt, sämre export

Enligt Konjunkturinstitutet kommer det att gå lite sämre än förväntat vad gäller det svenska exporten och det påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Stig Björne Det är framförallt i … [Read more...]

Konjunkturinstitutets recension av vårbudgeten

Konjunkturinstitutet menar att Regeringens prognos av den ekonomiska utvecklingen ligger nära institutets bedömning, men Regeringen är mer optimistisk gällande BNP och utvecklingen av … [Read more...]

Konjunkturinstitutet – Hållbara finanser på sikt?

Konjunkturinstitutet utför på uppdrag av Regeringen årliga analyser av de offentliga finanserna och beräkningar med S2-indikatorn, som är ett mått på hållbarheten i de offentliga … [Read more...]

Täta miljöer främjar ekonomisk tillväxt

Konjunkturinstitutet har studerat hur ”täthet” eller täta miljöer påverkar ekonomisk tillväxt. Man menar att en politik för ökad förtätning, som åstadkoms genom både infrastrukturinvesteringar och … [Read more...]

Konjunkturbarometern

Konjunkturinstitutet (KI) har presenterat sin undersökning Konjunkturbarometern. Varje månad publicerar vi varje månad statistik över företagens och hushållens syn på den ekonomiska utvecklingen. … [Read more...]

Besparingskrav efter valet?

Konjunkturinstitutet skriver att det kan krävas åtgärder i statsbudget åren 2015 till 2017 pga ökade kostnader i bla omsorgssektorn. Samtidigt är prognosen att BNP ökar med 1,5% 2013 och 2,5% … [Read more...]

Hushållen mer positiva

Enligt Konjunkturinstitutets mätning av ”Barometerindikatorn” (utvecklingen i svensk ekonomi) så steg denna 0,8 enheter i juli, från 94,6 i juni till 95,4. Indikatorn ligger nu 4,6 enheter under … [Read more...]

Konjunkturbarometern – Långsam återhämtning

Under Q1 var den ekonomiska tillväxten i Sverige hyfsat hög enligt konjunkturbarometern. Efterfrågan för att dra Sverige ur lågkonjunkturen är dock svag. Förtroendet stiger hos företag och hushåll … [Read more...]

Fler äldre pressar de offentliga finanserna

Konjunkturinstitutets långsiktig analys av Sveriges offentliga finanser visar att de de offentliga finanserna är långsiktigt hållbara, men utvecklingen av demografin leder till att det krävs mer … [Read more...]

Stig Björne om den ekonomiska utvecklingen

Stig Björne, vart tror du den svenska ekonomin är på väg? Stig Björne: Det kan helt klart urskiljas att den svenska arbetsmarknaden är på väg att bromsa in. Fram till hösten 2012 har det funnits … [Read more...]