SAMMANFATTNINGAR & ANALYS

Restaurangbranschen perioden januari – oktober 2014

Bättre för restaurangbranschen 10 januari, 2014 av Stig Björne Året 2013 var ett bra år för restaurangbranschen. Siffrorna påförsäljningsvolymen för november … Läs mer

KPI, inflation och deflation hösten 2014

Lägre KPI 14 sep, 2014 av Stig Björne Konsumentprisindex (KPI) minskade under augusti månad med 0,1% i relation till juli. Inflationstakten var -0,2% i … Läs mer

Riksbankens prognoser och reporäntan perioden juni – september 2014

Låg inflation 22 jun, 2014 av Stig Björne Inflationen var fortsatt extremt låg i den svenska ekonomin i maj. Inflationstakten minskade från oförändrad i april … Läs mer

Detaljhandeln och bilbranschen perioden januari – oktober 2014

Bilförsäljningen ökade i USA 9 jan, 2013 av Stig Björne Ökad bilförsäljning kan vara ett tecken på att ekonomin går bättre. I USA konstaterades under 2013 en … Läs mer

Entreprenörsskapet och småföretagandet växer i Sverige

Fler entreprenörer 24 jun, 2014 av Stig Björne Entreprenörskapsforum presenterade i juni Global Entrepreneurship Monitor som visade att antalet svenskar som … Läs mer

Befolkningsutvecklingen – Tendenser 16 augusti – 27 november

Fortsatt stor befolkningsökning 16 augusti, 2014 av Stig Björne Statistiken för befolkningsutvecklingen i Sverige under de första 6 månaderna av 2014 visade … Läs mer

Exporten senaste halvåret och Nordeas prognos

Dålig export 2013 men ökad handel Q1 2014 30 maj, 2014 av Stig Björne 2013 var ett dåligt år för den svenska exporten. Då minskade varuexporten i volym med … Läs mer

Stig Björne om BNP perioden 18 juni – 15 november 2014

BNP ökar bara sådär… 18 jun, 2014 av Stig Björne Ibland så måste statistikansvariga myndigheter uppdatera statistiken. I juni kom förändringar i hur … Läs mer

Stagnation på arbetsmarknaden

I SCB:s senaste AKU så säger man att ”siffrorna för oktober visar på ett något dämpat arbetsmarknadsläge”. Man skriver det mot bakgrund av att siffrorna för … Läs mer

TILLVÄXT

Konjunkturinstitutet: Lägre tillväxt, sämre export

Enligt Konjunkturinstitutet kommer det att gå lite sämre än förväntat vad gäller det svenska exporten och det påverkar den ekonomiska utvecklingen i … Läs mer

Svenskarna går i pension senare

Svenskarna går i pension senare än i övriga Europa.  Den genomsnittliga åldern vid första uttaget av ålderspension är 64 år för svenskar i åldern 50-69 år. För … Läs mer

Fortsatt stigande småhuspriser

Det verkar inte finnas något tak på priserna på svenska bostäder. Prisökningarna har i ett längre perspektiv varit konstant – med kortare nedgångar – sedan … Läs mer

Långsiktigt underskott

Ekonomistyrningsverket (ESV) gör prognoser över utvecklingen av de offentliga finanserna. Under prognosperioden bedömer man att det blir underskott i de … Läs mer

Fortsatt stark utveckling av sysselsättningen 2014

Sysselsättningen på den svenska arbetsmarknaden fortsätter att öka. De senaste siffrorna gäller för juli och ökningen uppgår  – jämfört med juli 2013 – till … Läs mer

Vägen in på arbetsmarknaden

Hur ungdomar ska komma in på arbetsmarknaden är en livligt debatterad fråga detta valår. Statistiska Centralbyrån har gjort en intressant genomgång av hur det … Läs mer

Svenska hushållen rekordrika

De svenska hushållens finansiella sparande under första kvartalet uppgick till 56 miljarder. Det är ett högt sparande och ligger i nivå med första kvartalets … Läs mer

Priser i olika länder

För att göra jämförelser mellan olika länders priser så behöver man mäta och jämföra så kallade Köpkraftspariteter (PPP). Undersökningen visar att Sverige … Läs mer

Bostadsbyggandet

En högst aktuell politisk fråga är bostadsbyggande i Sverige. Det har ju under en rad år varit för lågt i stora delar av landet och givet befolkningsökning och … Läs mer