Stig Björne om tillväxt och ekonomi

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

Svenskarna går i pension senare

Svenskarna går i pension senare än i övriga Europa.  Den genomsnittliga åldern vid första uttaget av ålderspension är 64 år för svenskar i åldern 50-69 år. För hela EU-28 var genomsnittet 59 år alltså … [Read more...]

Stagnation på arbetsmarknaden

I SCB:s senaste AKU så säger man att ”siffrorna för oktober visar på ett något dämpat arbetsmarknadsläge”. Man skriver det mot bakgrund av att siffrorna för oktober inte visar på någon ökning av … [Read more...]

Trafikanalys: Ökad bilförsäljning

De svenska hushållen och företagen fortsätter att konsumera i stor stil. Under oktober såldes (nyregistrerades) knappt 30 000 nya personbilar, en ökning med drygt nio procent i jämförelse med oktober … [Read more...]

Fortsatt stigande småhuspriser

Det verkar inte finnas något tak på priserna på svenska bostäder. Prisökningarna har i ett längre perspektiv varit konstant – med kortare nedgångar – sedan mitten av 1990-talet. I Stockholm har t ex … [Read more...]

Tillväxtanalys har granskat Vinnovas innovationsstöd

Myndigheten Tillväxtanalys har gjort en kontrafaktisk utvärdering av Myndigheten Vinnovas Vinn Nu samt Forska och Väx-program. De statliga stöden är till för att främja innovation och entreprenörskap. … [Read more...]

Långsiktigt underskott

Ekonomistyrningsverket (ESV) gör prognoser över utvecklingen av de offentliga finanserna. Under prognosperioden bedömer man att det blir underskott i de offentliga finanserna ända fram till och med … [Read more...]

Uppåt för handeln

Den svenska handeln går fortsatt bra. Under juli 2014 ökade försäljningsvolymen med 2,3 procent på ett år basis. Av ökningen så stod dagligvaror för en ökning med 2,6 procent medan sällanköpshandeln … [Read more...]

Fortsatt stark utveckling av sysselsättningen 2014

Sysselsättningen på den svenska arbetsmarknaden fortsätter att öka. De senaste siffrorna gäller för juli och ökningen uppgår  – jämfört med juli 2013 – till hela 77 000 personer. Sysselsättningen … [Read more...]

Bra sommar för restaurangbranschen

Försäljningsvolymen i juni ökade med nästan tre procent för den svenska restaurangbranschen i jämförelse med juni 2013. Den största ökningen stod de ”trafiknära restaurangerna” för som ökade med mer … [Read more...]

Vägen in på arbetsmarknaden

Hur ungdomar ska komma in på arbetsmarknaden är en livligt debatterad fråga detta valår. Statistiska Centralbyrån har gjort en intressant genomgång av hur det har sett ut för 19-åringar i Sverige från … [Read more...]