Tillväxtverket om regionförstoringens betydelse för tillväxten

Tillväxtverket (tidigare NUTEK) menar att LA-regioner med stor befolkning har i genomsnitt högre tillväxt än LA-regioner med få invånare. LA-regioner är även mer stabila vid tillfälliga kriser.

Stig Björne

Orsaker är en större branschbredd. Det finns fler branscher i en stor region, vilket medför att arbetskraft lättare kan byta sysselsättning från näringsgrenar på tillbakagång till mer expansiva sektorer.

De lokala arbetsmarknadsregionerna växer alltså och blir därmed färre enligt Tillväxtverket. I början fanns 187 st och numera är de 75 st. Antalet lokala arbetsmarknadsregioner i Sverige har sjunkit mer än 50% åren 1970 – 2008. Till höger ett diagram över hur antalet lokala arbetsmarknadsregioner (LA-regioner) har utvecklats sedan 1970. Utgångspunkt är SCB:s statistiska definition av LA-regioner.

Tillväxtanalys:

”…åtgärder som minskar restiden ner till under 60 minuter från dörr till dörr kan få viss effekt. Fler människor är helt enkelt beredda att pendla till arbeten som ligger i en annan LA-region om restiden minskar”.

Stig Björne


FAKTA OM NUTEK (Verket för näringslivsutveckling) var en svensk statlig förvaltningsmyndighet som bildades 1991 med uppgift att stärka näringslivets förutsättningar och främja hållbar regional tillväxt. NUTEK avvecklades den 31 mars 2009 tillsammans med Glesbygdsverket och Institutet för tillväxtpolitiska studier. Verksamheterna som bedrevs vid dessa myndigheter övergick till Tillväxtverket samt Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.