Konjunkturinstitutet: Lägre tillväxt, sämre export

Enligt Konjunkturinstitutet kommer det att gå lite sämre än förväntat vad gäller det svenska exporten och det påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Stig Björne Det är framförallt i … [Read more...]

Svenskarna går i pension senare

Svenskarna går i pension senare än i övriga Europa.  Den genomsnittliga åldern vid första uttaget av ålderspension är 64 år för svenskar i åldern 50-69 år. För hela EU-28 var genomsnittet 59 år alltså … [Read more...]

Fortsatt stigande småhuspriser

Det verkar inte finnas något tak på priserna på svenska bostäder. Prisökningarna har i ett längre perspektiv varit konstant – med kortare nedgångar – sedan mitten av 1990-talet. I Stockholm har t ex … [Read more...]

Långsiktigt underskott

Ekonomistyrningsverket (ESV) gör prognoser över utvecklingen av de offentliga finanserna. Under prognosperioden bedömer man att det blir underskott i de offentliga finanserna ända fram till och med … [Read more...]

Fortsatt stark utveckling av sysselsättningen 2014

Sysselsättningen på den svenska arbetsmarknaden fortsätter att öka. De senaste siffrorna gäller för juli och ökningen uppgår  – jämfört med juli 2013 – till hela 77 000 personer. Sysselsättningen … [Read more...]

Vägen in på arbetsmarknaden

Hur ungdomar ska komma in på arbetsmarknaden är en livligt debatterad fråga detta valår. Statistiska Centralbyrån har gjort en intressant genomgång av hur det har sett ut för 19-åringar i Sverige från … [Read more...]

Svenska hushållen rekordrika

De svenska hushållens finansiella sparande under första kvartalet uppgick till 56 miljarder. Det är ett högt sparande och ligger i nivå med första kvartalets sparande sett över de senaste … [Read more...]

Priser i olika länder

För att göra jämförelser mellan olika länders priser så behöver man mäta och jämföra så kallade Köpkraftspariteter (PPP). Undersökningen visar att Sverige hamnar bland de fem dyraste länderna i … [Read more...]

Bostadsbyggandet

En högst aktuell politisk fråga är bostadsbyggande i Sverige. Det har ju under en rad år varit för lågt i stora delar av landet och givet befolkningsökning och låga räntor har det bland annat drivit … [Read more...]

Problem med arbetskraftsförsörjningen i framtiden

SCB har producerat tre demografiska prognoser åt TCO om arbetskraftsförsörjning. Resultatet visar att de demografiska problemen blir allt större där stora delar av landet får svårt att finansiera den … [Read more...]