Konjunkturen i Stockholms län är fortsatt stark men tillväxten försvagas

Stockholms Handelskammare kom nyligen in med en konjunkturrapport. Kammaren konstaterar att konjunkturen i Stockholms län är fortsatt stark men att tillväxt försvagas något. Handelskammarens konjunkturindikator för det 2:a kvartalet 2011 minskade från 33 till 21, men företagen fortsätter att öka antalet anställda för femte kvartalet i rad.

  • Stockholmskonjunkturen stärks, men tillväxttakten dämpas. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar från 33 till 21 under kvartal två. Konjunkturindikatorn för Sverige som helhet minskar från 25 till 16.
  • Arbetsmarknaden fortsätter att stärkas tydligt under andra kvartalet i Stockholm. Syssel­sättningen förväntas fortsätta att öka och nya jobb kommer främst i handeln med motorfordon, bygg­industrin, uppdragsverksamheten.
  • Problemen med att få tag i arbetskraft och rätt kompetens ökar. Brist på rätt personal förhindrar företagen att tillgodose efterfrågan på marknaden, vilket dämpar tillväxten. Data­ branschen drabbas särskilt kraftigt, följt av handeln med motorfordon, byggindustrin och uppdragsverksamheten.
  • Hög tillväxttakt för uppdragsverksamheten. Efterfrågan på konsult­er och deras tjänster ökar, priser och lönsamhet stiger och nyanställningar likaså.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.