Miljöteknikexport en framtidsbransch

I Sverige betraktas miljöteknik som en framtidsbransch där möjligheterna för tillväxt är lovande. Många andra länder har dragit samma slutsats och arbetar för att främja sin egen industri samtidigt som man försöker begränsa konkurrens från andra länder. Svenska företag menar att det byggs hinder för att hålla andra företag ute.

Tillväxtanalys rapport beskriver hur Kina, Japan, Sydkorea, USA, Danmark och Brasilien agerar för att stödja sina respektive miljöteknikföretag. Rapportens syfte är att lyfta ett antal frågeställningar och trender som kommer att blir betydelsefulla då den svenska strategin för miljöteknikexport ska omsättas i handling och åtgärder.

Rapporten beskriver hur hemmamarknaden kan stärkas för att nå exportframgångar på lång sikt. Detta gäller i Japan liksom i Danmark. Tillväxtanalys bevakning av länderna ovan visar på flera trender i miljöteknikfrämjandet:

• Mer aktivitet i internationella handelsfrågor

• De globala miljöfrågorna är en växande drivkraft inom näringspolitiken

• Teknikutveckling blir mer styrd

• Inhemska industrier får utökat stöd

• Mer exportstöd till företag

• Från en holistisk tanke till handlingsplaner

• Hö grad av långsiktighet utmärker satsningarna

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.