Kompetensförsörjningen i gruvindustrin – Gällivare, Kiruna och Pajala

gruvindustrinGruvindustrin blomstrar. Gruvor bygger ut, nystartar eller etableras från grunden. Det är många decennier – för att inte säga århundraden – som vi såg motsvarande utveckling i Sverige.  

Stig Björne

Bakgrunden är en kombination av förändrad lagstiftning och ökade världsmarknadspriser på malm och mineraler. Eftersom gruvorna ligger i glest befolkade regioner är det knepigt att hitta arbetskraft till gruvorna. Därför har Tillväxtanalys har fått i uppdrag att prognostisera tillgång till kompetens och analysera framtida arbetskraftsbehov.

Tillväxtanalys har fått i uppdrag av Regeringen att prognostisera tillgång till kompetens och analysera framtida arbetskraftsbehov. Allt i syfte att bidra till en ökad tillväxt och utveckling i Gällivare, Kiruna och Pajala kommun. Rapporten ska ge vägledning till andra regioner. I kommunerna som analyseras förväntas befolkningen att minska. Expansionen av gruvindustrin förväntas innebära en högre inflyttning. Då de tre kommunerna står inför i huvudsak samma utmaning är en tänkbar framtidsväg att undersöka möjligheterna till ytterligare samarbetsprojekt mellan kommunerna.

En större gruvetablering medför direkta och indirekta effekter på den lokala ekonomin i en kommun eller region. Direkta effekterna härrör från dem som sysselsätts inom själva gruvindustrin. Indirekta effekterna härrör från de spridningseffekter som gruvindustrin har på andra lokala näringar.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.