Tillväxtanalys: Tillgänglighet och näringslivets konkurrenskraft

TillväxtanalysMyndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar – Tillväxtanalys – har i samverkan med Trafikanalys gemensamt utarbetat förslag till konkretisering av de nya transportpolitiska målen och preciseringarna i målpropositionen genom att ta fram lämplig mått och indikatorer.

Stig Björne

Rapporten ger några förslag på lämpliga indikatorer för måluppföljning på kort och medellång sikt med fokus på att följa förändringar i transportsystemen och näringslivets konkurrenskraft.

Rapporten ska ses som ett första steg i att få bättre kunskaper om hur man kan följa och analysera effekterna av förändringar i tillgänglighet och hur det påverkar näringslivets konkurrenskrafts utifrån olika aspekter. Rapporten är publicerad både i Tillväxtanalys WP/PM-serie och i Trafikanalys PM serie (Trafikanalys PM 2011:9). Man vill överbrygga avstånd mellan aktörer, regioner och nationer som leder till att näringslivets position och konkurrenskraft förbättras. Tillgängligheten kan ses som med den lätthet som geografiska avstånd kan överbryggas.

Rapporten

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.