Det pågår en konstant strukturomvandling

Det pågår en konstant strukturomvandling av svensk arbetsmarknad. Företag startas och läggs ned, nya uppfinningar presenteras och skapar nya branscher. Företag breddar sin verksamhet med nya produkter och tjänster.

För ungefär hundra år sedan var en majoritet av svenskarna sysselsatta inom jord- och skogsbruk. Idag är det mindre än 1 %. Sektorns värde och mängden av producerad mjölk, spannmål, virke etc har dock mångdubblats under samma period tack vare en ökad produktivitet och genom teknisk utveckling.

Sysselsättningen inom industrin ökade kraftigt under första hälften av 1990-talet. De nya jobben som tillkommit i Sverige sedan 1970-talet har i allt väsentligt tillkommit inom tjänstesektorn. På 70- och 80-talen var det framför allt offentlig sektor som stod för detta. Efter krisen i början på 1990-talet har jobben ökat långsamt i takt med den ökande befolkning och skatteintäkter. Expansionen ser ut att fortsätta även under 2010-talet. Fortfarande kommer stora exportvärdena ifrån våra gruvor, skogen och industriföretagen.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.