Utvecklingen i Sveriges FA-regioner (analysregioner)

Stig BjörneTillväxtanalys (fd NUTEK) har utkommit med sin årliga rapport om tillståndet i Sveriges FA-regioner. Verket analyserar ett stort antal variabler på FA-nivå.

Stig Björne

Myndigheten NUTEK som numera alltså heter Tillväxtverket har delat in Sverige i 72 analysregioner dvs FA-regioner. Indelningen i FA-regioner utgår från statstik från år 2002 hur pendlingsströmmar över kommungränser ser ut och SCB:s statistiska kriterier för avgränsningar av lokala arbetsmarknader.

Verket menar att den geografiska koncentrationen är en viktig drivkraft för utveckling i Sveriges regioner. En i många FA-regioner sämre utveckling för landsbygdsbefolkningen i förhållande till tätortsbefolkningen pekar på att befolkningskoncentrationen inom regionerna i stort kan likställas med en fortsatt urbanisering inom Sveriges FA-regioner.

Läs mer

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.