Scenario: Swedbank säger recession

Stig Björn - SwedbankEnligt Swedbank sjönk Sveriges BNP sista kvartalet i fjol enligt deras senaste konjunkturprognos och banken förväntar sig en ytterligare nedgång det första kvartalet 2012.

Stig Björne

Recessionen drivs av försvagad export, industriproduktion och investeringsvilja. En stigande arbetslöshet som dämpar hushållens konsumtionshumör är i antågande. BNP förväntas enligt Swedbank öka med 0,3 procent i år och 1,8% 2013, icke kalenderkorrigerat. I föregående prognos, i augusti, väntades en BNP-tillväxt på 1,8% under 2012.

Swedbank konstaterar att det nya året har inletts med stark optimism på de finansiella marknaderna efter en tilltagande krishantering i eurozonen och ECB:s stödåtgärder. Swedbank räknar i sin prognos med att eurozonen tar små steg framåt för att lösa krisen.

Cecilia Hermansson (Swedbanks chefsekonom) menar att ”Riskerna för svensk del ligger på nedsidan och är främst externa, men det finns även inhemska, som ett eventuellt husprisfall”. De svenska hushållens höga skuldsättning och räntekänslighet innebär en kreditåtstramning på finansmarknaderna som kan leda till en utveckling med höga boräntor samtidigt som huspriserna faller.

Sannolikheten för att Swedbanks huvudscenario ska slå in är bara 55%. I scenariot fortsätter problemen för Grekland och en mer akut situation inkluderat fler stödåtgärder och räddningspaket kommer.  När det gäller förändringar som behövs för de europeiska institutionerna pekar Hermansson på en starkare finanspolitisk union, en gemensam bankreglerare och en centralbank som är sista låneinstans (lender of last resort).

Arbetslösheten i Sverige väntas nå 7,8% 2012 och 8,0% 2013. Försämringarna på arbetsmarknaden syns i ökad ungdomsarbetslöshet, att antalet arbetade timmar planar ut och i fler varsel. Den långa arbetslösheten stiger igen.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.