Konjunkturinstitutet ser optimism bland hushållen

Konjunkturinstitutet senaste barometer sammanställer företagens och hushållens syn på ekonomin. Barometern består av två delar, i Konjunkturbarometern Företag intervjuas drygt 6 000 företag i näringslivet om utfall, nuläge och förväntningar om framtiden.

Konjunkturbarometern Hushåll ger snabba kvalitativa indikationer om hushållens planerade inköp av kapitalvaror, deras attityder till den ekonomiska situationen i Sverige och för det egna hushållet samt inflation och sparande.

Barometerindikatorn backade en knapp enhet i april efter att ha ökat närmare tio enheter de två föregående månaderna. Siffran pekar på att tillväxten i svensk ekonomi är som förväntad.

Detaljhandeln backade två enheter i april efter att ha ökat tolv enheter under de två föregående månaderna. Indikatorn ligger nu åtta enheter under det historiska genomsnittet. Det är stora skillnader mellan de olika branscherna och försäljningen inom livsmedelshandeln har utvecklats bäst.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.