Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten biter sig fast

Häromdagen kom Arbetsförmedlingens prognos för de kommande åren 2012 – 2013. Prognosen pekar på att antalet sysselsatta kommer att öka med 5 000 personer år 2012 och med 15 000 personer 2013. Det är med andra ord ingen stor förändring på arbetsmarknaden som man prognostiserar.

Stig Björne

De branscher där efterfrågan väntas öka är inom byggnadsverksamhet och privata tjänster. Arbetsförmedlingen pekar på att det kommer att vara vass brist på arbetskraft inom tillväxtyrken och inom yrken där det väntas stora pensionsavgångar. Några som kommer att märka av detta mer än andra är landets mindre kommuner – särskilt de med befolkningsminskning och perifert geografiskt läge.

Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist säger i ett pressmeddealande att;

Ett nära samarbete och goda kontakter med arbetsgivarna är en central del i vårt arbete. Matchningen mellan lediga jobb och arbetssökande står i fokus för att underlätta rekryteringar. Det är viktigt att Arbetsförmedlingen i ett tidigt skede fångar upp de personer som är i störst behov av insatser och anpassar åtgärderna därefter.

Hur ser det då ut med Arbetslösheten under de kommande åren? Ja, antalet arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen – öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd – kommer enligt Arbetsförmedlingens prognos att öka från 377 000 personer för helåret 2011 till 405 000 år 2013. Orsakerna till ökningen är enligt Arbetsförmedlingen att man har fått ett utökat uppdrag, etableringsuppdraget för nyanlända personer och personer som överförs från Försäkringskassan. Man pekar på att dessa uppdrag har medfört att 45 000 personer har skrivits in vid Arbetsförmedlingen sedan början av 2010.

Man pekar emellertid på att företagen ser framtiden med tillförsikt när de bedömer efterfrågan på varor och tjänster jämfört med för ett halvår sedan. Detta medan de kommunala arbetsgivarna är fortsatt försiktiga att anställa. En anledning till detta är enligt Arbetsförmedlingen att verksamheter övergår till privat sektor. Arbetsförmedlingens prognos bygger bland annat på intervjuer som Arbetsförmedlingen gjort med drygt 12 000 privata arbetsgivare samt med verksamheter i samtliga kommuner och landsting.

Om Arbetsförmedlingens prognos

BNP-tillväxten blir 0,7 respektive 1,7 procent åren 2012 och 2013. Antalet sysselsatta ökar med 5 000 personer år 2012 och med 15 000 personer år 2013. Arbetskraften ökar med 10 000 personer 2012 och med 23 000 personer och år 2013.
Antalet och andelen arbetslösa enligt SCBs Arbetskraftsundersökning

 • 371 000 personer eller 7,6 procent år 2011
 • 376 000 personer eller 7,7 procent år 2012
 • 384 000 personer eller 7,8 procent år 2013

Deltagare i arbetsmarknadspolitiska program

 • 178 000 personer år 2011
 • 90 000 personer år 2012
 • 200 000 personer år 2013

Detta är Arbetsförmedlingens utmaningar de kommande åren enligt myndigheten själv

 • Sysselsättningen utvecklas svagast i industritunga län i Syd- och Mellansverige — i Blekinge, Smålandslänen och Västmanland.
 • Ungdomar och utrikes födda personer har svårast att komma in på arbetsmarknaden, särskilt de med kort utbildning riskerar att drabbas av förlängda arbetslöshetstider.  
 • Männens sysselsättning utvecklas svagare än för kvinnor år 2012, men ökningen fördelas lika år 2013.
 • Det totala antalet inskrivna arbetslösa som ingick i någon av grupperna utomeuropeiskt födda, funktionsnedsatta, äldre 55 – 64 år samt de med högst förgymnasial utbildning bedöms öka till 250 000 vid slutet av år 2013. Det antalet har mer än fördubblas på fem år och är därmed bland det högsta i historien.
 • Närmare 10 000 industrijobb kan komma att försvinna på två år genom rationaliseringar. De nya jobb som tillkommer är främst inom privata tjänstenäringar och byggnadsverksamheten. Övriga sektorer minskar sin sysselsättning.

Utvecklingen på arbetsmarknaden blir – enligt denna prognos – inte särskilt munter. Arbetslösheten ökar samtidigt som sysselsättningen mer eller mindre förblir oförändrad. År 2014 är det ett valår och det blir intressant att de hur de olika sidorna ska använda statistiken till sin fördel.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.