Myndigheten för kulturanalys tar över den officiella kulturstatistiken

KulturanalysFrån och med 1 januari 2012 överlämnar Kulturrådet ansvaret för den officiella statistiken avseende museer, studieförbund, kulturmiljövård och samhällets kulturutgifter till Myndigheten för kulturanalys. Sedan 2011 är Kungliga Biblioteket ansvarigt för den officiella biblioteksstatistiken.

Stig Björne

Samhällets kulturutgifter

Statistikprodukten Samhällets kulturutgifter innehåller statliga, regionala och kommunala utgifter för kultur. Även hushållens kulturutgifter ingår i produkten.

Myndigheten för kulturanalys: Planerat publiceringsdatum för uppgifter om åren 2010 och 2011 är 2012-10-01.

Museer

Statistikprodukten Museer innehåller uppgifter om museernas verksamhet, organisation, personal, ekonomi och samlingar.

Myndigheten för kulturanalys: Planerat publiceringsdatum för uppgifter om år 2011 är 2012-11-01.

Studieförbund

På grund av prioteringar kommer Myndigheten för kulturanalys inte att ta fram någon statistik om studieförbundens verksamhet för år 2011 under 2012.

Vid förfrågningar om statistik för studieförbunden hänvisar vi till SCBs webbplats för studieförbundsstatistik och Folkbildningsrådet.

Kulturmiljövård

På grund av prioteringar kommer Myndigheten för kulturanalys inte att ta fram någon statistik om kulturmiljövård under 2012.

Besöksstatistik för museer

Myndigheten för kulturanalys: En samlad analys av besöksutvecklingen kommer att publiceras på den här webbplatsen när den överlämnats till regeringen 1 mars 2013.

Andra sidor om kulturstatistik

SCBs sidor om kulturstatistik
Samlar information om den officiella statistiken för ämnesområdet kultur och fritid.

Eurostats sidor om kulturstatistik
Samlar information om den europeiska kulturstatistiken

UNESCOs databas med kulturstatistik
UNESCOs databas innehåller viss kulturstatistik. UNESCO är även drivande i att skapa ett ramverk för kulturstatistik i syfte att harmonisera insamlingen av kulturstatistik.

COMPENDIUM
Organisationen ERICarts tillsammans Europarådet har skapat databasen COMPENDIUM som innehåller viss kulturstatistik.

FAKTA OM MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS

Myndigheten för kulturanalys har som övergripande uppgift att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet. Inom ramen för detta uppdrag har en första utvärdering av statens satsning på jämställdhet inom film, musik och historiska museer genomförts. Myndigheten har också initierat en forskningsbaserad utvärdering av Skapande skola. Uppdraget kommer att slutredovisas i september 2013. Myndigheten kommer också att analysera hur kvalitativa och kvantitativa indikatorer kan utvecklas för att utvärdera effekterna av den nationella kulturpolitiken, enligt uppdrag i regleringsbrev för 2012.

www.kulturanalys.se

FAKTA OM KULTURRÅDET

Kulturrådet ska bidra till att utveckla samspelet mellan statliga, regionala och kommunala insatser för att slå vakt om en nationell kulturpolitik, främja kulturell mångfald och en geografiskt jämlik fördelning av kulturutbudet.

www.kulturradet.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.