Sverige fortsätter växa

Statistiska Centralbyrån har presenterat befolkningsstatistik för första halvåret år 2012. Statistiken visar på en fortsatt stabil ökning av befolkningen. Sverige har nu en befolkning som överskrider 9,5 miljoner invånare. Vid juni månads utgång uppgick befolkningen till 9 514 406 invånare.

I Sverige har antalet födda barn ökat varje år under 2000-talet. Undantaget var 2011 då det föddes färre barn än året innan, men detta verkar endast vara en tillfällig nedgång. Under första halvåret 2012 föddes 57 428 barn vilket var 743 fler än föregående år. Antalet avlidna uppgick till 47 467 personer.  Ett netto på cirka 10 000 personer.

Sett befolkningsparametern invandring så stod den för 45 270 personer brutto. Det är lite fler i jämförelse med samma period 2011. Invandringen av medborgare Syrien och Afghanistan (har av kända skäl såsom inbördeskrig och oroligheter) ökat med nästan 70 procent från respektive land. Den totala invandringen har inte ökat nämnvärt trots oroligheter i flera länder. Enligt SCB beror detta på att invandringen från flera av de senaste årens stora invandringsländer minskat. Invandringen av irakiska och somaliska medborgare har båda minskat med cirka 20 procent jämfört med första halvåret 2011. Utvandringen är nästan oförändrad och det är fortfarande de nordiska grannländerna tillsammans med Storbritannien och USA som lockar flest. Totalt har 24 113 personer utvandrat från Sverige hittills i år.

Befolkningen ökade i 16 av Sveriges 21 län. Det största tillväxten stod som vanligt Stockholms län för. Länet ökade med inte mindre än 17 729 personer, och passerade därmed 2,1 miljoner invånare. Näst efter Stockholms län hade Södermanlands, Västmanlands, Hallands, Skåne och Västra Götalands län störst befolkningstillväxt i relation till sin befolkning. I Norrbottens, Gotlands, Blekinge, Jämtlands och Västerbottens län minskade folkmängden.

Vad gäller kommuner så är det Sundbyberg som hade den största relativa ökningen i förhållande till sin folkmängd, 2 procent, detta motsvarade 789 personer. Huddinge i södra Stockholms län passerade 100 000 invånare. Andra kommuner som också passerat befolkningsgränser är till exempel Kristianstad och Solna, som vid halvårsskiftet hade mer än 80 000 respektive 70 000 invånare. Av Sveriges samtliga kommuner hade 170 ökat sin folkmängd, 116 minskat och fyra kommuner hade en oförändrad folkmängd.

SCB:s statistik baseras på preliminär statistik över folkmängden och befolkningsförändringar. Statistiken kan komma att förändras något varefter sena aviseringar inkommer. Befolkningsökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden den 31 december 2011 och den 30 juni 2012. Händelser (födslar, dödsfall, flyttningar) som skett före 2012, men som rapporterades under året, påverkar folkmängden för 2012 men redovisas inte som händelser under året utan redovisas som en justeringspost. Folkökningen under 2012 beräknas således genom att summera folkmängden den 31 december 2011 med födelse- och flyttningsöverskottet samt den så kallade justeringsposten. Sveriges folkmängd den 30 juni 2012 ökade med 442 personer till följd av händelser som inträffat före 2012, men som rapporterades under året. Dessa 442 personer utgör justeringsposten.

Födelseöverskottet definieras som antalet födda minus antalet döda.

Invandringsöverskottet definieras som antalet invandrade minus antalet utvandrade.

De 5 län med högst procentuell folkökning respektive minskning första halvåret 2012

Län Ökning i
procent
Folk-
ökning
Län Minskning i
procent
Folk-
minskning
 
Stockholms län 0,85 17 729 Västerbottens län –0,21 – 557
Södermanlands län 0,43 1 165 Jämtlands län –0,17 – 211
Västmanlands län 0,43 1 083 Blekinge län –0,16 – 245
Hallands län 0,41 1 251 Gotlands län –0,08 –43
Skåne län 0,32 3 989 Norrbottens län –0,06 – 154

Befolkningsförändringar i Sveriges kommuner under första halvåret 2012

Preliminär befolkningsstatistik, första halvåren 2005-2012

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Folkmängd
30 juni
9 024 186 9 082 995 9 142 817 9 215 021 9 292 359 9 373 379 9 446 812 9 514 406
Kvinnor 4 550 744 4 576 551 4 602 186 4 633 388 4 669 462 4 706 622 4 739 121 4 770 172
Män 4 473 442 4 506 444 4 540 631 4 581 633 4 622 897 4 666 757 4 707 691 4 744 234
Folkökning 12 794 35 243 29 560 32 094 36 012 32 697 31 242 31 551
Kvinnor 5 663 15 349 12 452 14 382 16 825 14 954 13 795 14 151
Män 7 131 19 894 17 108 17 712 19 187 17 743 17 447 17 400
Födda 51 820 54 387 54 741 56 035 56 251 59 370 56 685 57 428
Flickor 25 211 26 406 26 683 26 961 27 369 28 943 27 591 27 898
Pojkar 26 609 27 981 28 058 29 074 28 882 30 427 29 094 29 530
Döda 48 037 45 896 46 970 46 592 46 857 45 543 45 522 47 476
Kvinnor 24 584 23 622 24 446 24 192 24 415 23 529 23 538 24 673
Män 23 453 22 274 22 524 22 400 22 442 22 014 21 984 22 803
Födelse-
överskott
3 783 8 491 7 771 9 443 9 394 13 827 11 163 9 952
Kvinnor 627 2 784 2 237 2 769 2 954 5 414 4 053 3 225
Män 3 156 5 707 5 534 6 674 6 440 8 413 7 110 6 727
Invandrade 27 446 45 649 43 433 44 957 45 214 44 646 43 800 45 270
Kvinnor 13 662 21 219 20 122 21 505 22 192 20 842 20 381 21 502
Män 13 784 24 430 23 311 23 452 23 022 23 804 23 419 23 768
Utvandrade    17 986 19 082 21 506 21 998 18 117 25 546 23 855 24 113
Kvinnor 8 406 8 796 9 892 9 786 8 140 11 253 10 787 10 801
Män 9 580 10 286 11 614 12 212 9 977 14 293 13 068 13 312
Invandrings-
överskott
9 460 26 567 21 927 22 959 27 097 19 100 19 945 21 157
Kvinnor 5 256 12 423 10 230 11 719 14 052 9 589 9 594 10 701
Män 4 204 14 144 11 697 11 240 13 045 9 511 10 351 10 456

Källa: SCB

Noterbart är att det är nära två tredjedelar av kommunerna som ökade sin befolkning under det första halvåret. När siffrorna för helåret redovisas är det troligt att det är färre kommuner där befolkningen ökar. Det brukar vara ungefär hälften – 145 stycken.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.