Arbetsförmedlingens rapport – Var finns de nya jobben?

Stig Björne, 300 × 449Arbetsförmedlingen har kommit med en ny analys kring var de nya jobben kommer att finnas under 2012 och 2013. Arbetsförmedlingen pekar på att bli fler jobb inom teknik, data, restaurang och service. I första hand gäller ökningen av jobb yrken med högre krav på utbildning och kompetens.

Men man pekar också på att det finns öppningar för dem med utbildning på gymnasienivå. På längre sikt kommer rekryteringsbehoven att öka inom många yrken genom den stora generationsväxlingen.

Man räknar med att sysselsättningen under 2012 ökar med ca 5 000 personer och för 2013 ytterligare 15 000. Sysselsättningen bedöms ha ökaDetta efter att ha stigit med 93 000 personer under 2011. Arbetsförmedlingen räknar med att antalet rekryteringar i år uppgår till drygt 1,2 miljoner, endast något färre än under 2011.

Det råder brist på högskoleutbildad personal inom hälso- och sjukvård. Bristen är särskilt stor för läkare, specialistutbildade sjuksköterskor, apotekare, receptarier och tandläkare. För gymnasieutbildade inom hälso- och sjukvårdsyrken väntas ett visst överskott av personal, men för undersköterskor med erfarenhet blir arbetsmarknaden förhållandevis god.

För data- och teknikyrken, exempelvis dataspecialister och de flesta ingenjörsyrkena, väntas en fortsatt god arbetsmarknad. Jobbtillväxten är särskilt tydlig för spetskompetent datapersonal, exempelvis mjukvaru- och systemutvecklare samt IT-arkitekter. Dataspecialister och civilingenjörer efterfrågas inom flertalet branscher. Datayrkena är även det område som har högst bristtal i Arbetsförmedlingens Yrkeskompass. Bägge yrkesgrupperna har under lång tid påverkats av att för få utbildat sig till de olika yrkena.

Det är en fortsatt brist på förskollärare och en rätt stor sådan. För yrkeslärare och speciallärare väntas en bra arbetsmarknad. Gymnasielärarnas arbetsmarknad ser ner negativ ut framåt då elevunderlaget minskar. Arbetslöshetsnivåerna inom de pedagogiska yrkena är emellertid överlag låga och har sjunkit ytterligare något det senaste året.

Det blir fler jobb inom servicesektorn som gynnas av hushållens ökade konsumtion. Under det närmaste året ökar därför antalet jobb inom service samt hotell och restaurang. Utvecklingen innebär att det blir brist på erfarna kockar. Trots denna jobbtillväxt finns det många arbetssökande och konkurrensen om jobben förblir stor inom flertalet yrken inom serviceområdet. Detta genom att många ungdomar söker jobb inom dessa yrken.

Arbetsförmedlingen pekar på att det (som vanligt?) råder brist inom flertalet yrken inom bygg- och anläggning, men det är stora skillnader mellan personer med erfarenhet och personer som är nya på arbetsmarknaden. Nedgången inom bostadsbyggandet kompenseras av utvecklingen på lokal- och anläggningssidan. Yrken med utpräglad brist är byggnadsplåtslagare, golvläggare och VVS-montörer.

Den dämpade produktionen inom industrin innebär en svagare arbetsmarknad för många tillverkningsyrken. Det gäller framför allt olika montörer och maskinoperatörer, alltså yrken där arbetsmarknaden redan tidigare varit kärv. Inom dessa yrken väntas än fler arbetssökande och stor konkurrens om de lediga jobben under det närmaste året. Arbetsmarknaden ser betydligt gynnsammare ut för lastbilsmekaniker, styr- och reglertekniker, gruvarbetare samt för specialiserade verkstadsyrken.

Arbetsförmedlingens lista över bristyrken

Störst brist på arbetskraft 2012 och första halvåret 2013
Mjukvaru- och systemutvecklare
Civilingenjörer, gruvteknik och metallurgi
Civilingenjörer, bygg och anläggning
Civilingenjörer, elkraft
IT-arkitekt
Civilingenjörer, elektronik och teleteknik
Byggnadsplåtslagare
VVS-ingenjörer
Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker
Civilingenjörer, maskin
Förskollärare
Operationssjuksköterskor
Lastbilsmekaniker
Läkare
Kockar

Källa: Arbetsförmedlingen

För dessa yrken gäller det omvända – större överskott av arbetskraft

Störst överskott på arbetskraft 2012 och första halvåret 2013
Matroser
Fotografer
Journalister
Barnskötare
Försäljare, fackhandel
Försäljare, dagligvaror
Vårdbiträden
Städare
Lagerarbetare
Vaktmästare
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter
Truckförare
Administratörer och sekreterare
Köks- och restaurangbiträden
Värdepappersmäklare

Källa: Arbetsförmedlingen

Sammantaget kan sägas att även om sysselsättningen förväntas öka något under året så riskerar arbetslösheten ändå att öka genom att det är fler personer som tillträder arbetsmarknaden än som lämnar det. Men det lär visa sig under året.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.