AKU juli 2012 – av Stig Björne

Statistiska Centralbyrån släppte häromdagen den senaste Arbetskraftsundersökningen (AKU). Den avser juli år 2012. Undersökningen visar att 4 859 000 personer var sysselsatta i åldern 15-74 år. Detta är – kanske något förvånande givet den internationella konjunkturen – en ökning med 46 000 personer jämfört med samma månad 2011.

Stig Björne

Vad gäller arbetslösheten så uppgår den till 367 000 personer som motsvarar en arbetslöshet på 7,0 procent av befolkningen i ovanstående åldrar. Arbetade timmar uppgick till 93,2 miljoner timmar per vecka. SCB pekar på att data som är rensade för säsongsvariationer visar att antalet sysselsatta fortsätter öka, samt att arbetslösheten ökar något bland männen och minskar något bland kvinnorna. Mer från SCB:s AKU i den följande texten.

Antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år var alltså 4 859 000 i juli 2012, vilket är en ökning med 46 000 personer varav 43 000 kvinnor jämfört med juli 2011. Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år var 68,3 procent. Bland männen var sysselsättningsgraden 70,4 procent och bland kvinnorna 66,1 procent, en ökning med 0,9 procentenheter. Antalet personer som har en fast anställning ökade med 79 000 till 3 553 000 jämfört med juli 2011. Antalet fast anställda kvinnor var 1 737 000, en ökning med 68 000 jämfört med samma period förra året.

Antalet ökade timmar ökade med ca 4 milojoner timmar (veckobasis) i juli. Det totala antalet arbetade timmar uppgick i juli 2012 till i genomsnitt 93,2 miljoner per vecka. SCB pekar dock på att de säsongsrensade data inte pekar på en statistisk säker förändring. Av de arbetade timmarna utfördes 1,7 miljoner av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Arbetslösheten då? Ja, antalet arbetslösa uppgick till 367 000 personer i juli 2012 i åldern 15-74 år. Av de arbetslösa var 206 000 män och 161 000 kvinnor. Arbetslösheten uppgick till 7,0 procent. Bland männen var 7,5 procent arbetslösa medan motsvarande siffra för kvinnorna var 6,5 procent. Detta är den sjunde månaden i rad som data inte visar på någon statistiskt säkerställd förändring för vare sig antalet eller andelen arbetslösa jämfört med samma månad föregående år.

Bland ungdomarna i åldern 15-24 år var 134 000 arbetslösa vilket motsvarar ett arbetslöshetstal för denna grupp på 16,9 procent.

Antalet personer i åldern 15-74 år som var utanför arbetskraften uppgick till 1 889 000 i juli 2012. Det motsvarar 26,6 procent av befolkningen. Antalet personer som ansåg sig vara sjuka var 331 000 och antalet pensionärer var 891 000. Det är ingen statistiskt säkerställd skillnad jämfört med juli 2011.

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I juli 2012 uppgick det till 20,5 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 513 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.

1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.

 

Samband på arbetsmarknaden juli 2012

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, originaldata

1000-tal Juli 2012
Antal
Andel
procent
Juli 2011
Antal
Andel
procent
Förändring sedan
juli 2011 Antal
Minimi‑
krav
för
föränd‑
ring**
1. Befolkningen (=2+3) 7 114 7 074 40 .
Män 3 600 3 579 21 .
Kvinnor 3 515 3 495 20 .
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 226 ±36 73,5 5 172 ±34 73,1 54 * 42
Män 2 741 ±26 76,1 2 728 ±24 76,2 13 31
Kvinnor 2 485 ±26 70,7 2 444 ±26 69,9 42 * 31
2a. Sysselsatta 4 859 ±36 68,3 4 813 ±34 68,0 46 * 43
Män 2 535 ±28 70,4 2 532 ±26 70,8 3 34
Kvinnor 2 324 ±27 66,1 2 280 ±27 65,2 43 * 32
Ungdomar 15-24 år 656 ±21 53,2 662 ±21 53,3 ‑6 25
15-19 år 193 ±15 33,7 203 ±14 33,8 ‑10 18
20-24 år 463 ±15 70,2 459 ±15 71,5 4 18
Anställda 4 387 ±39 4 340 ±38 47 * 45
Fast 3 553 ±37 3 475 ±36 79 * 41
Tidsbegränsat 834 ±32 865 ±31 ‑32 40
Undersysselsatta [1] 277 ±20 5,7 245 ±18 5,1 32 * 24
Män 109 ±13 4,3 105 ±12 4,1 5 15
Kvinnor 168 ±15 7,2 140 ±14 6,2 28 * 18
I arbete 2 536 ±48 2 443 ±47 93 * 63
Män 1 377 ±36 1 339 ±35 38 47
Kvinnor 1 159 ±32 1 104 ±32 55 * 42
2b. Arbetslösa 367 ±21 7,0 359 ±20 6,9 8 29
därav heltidsstuderande 53 ±9 41 ±7 13 * 12
Män 206 ±16 7,5 196 ±16 7,2 10 22
Kvinnor 161 ±15 6,5 163 ±15 6,7 ‑2 21
Ungdomar 15-24 år 134 ±15 16,9 131 ±14 16,5 3 20
15-19 år 62 ±11 24,4 60 ±9 22,8 2 14
20-24 år 72 ±10 13,4 71 ±10 13,3 1 14
Arbetslösa mer än 6 mån 108 ±12 32,7 111 ±12 33,7 ‑4 16
3. Ej i arbetskraften 1 889 ±36 1 902 ±34 ‑14 42
Män 859 ±26 851 ±24 8 31
Kvinnor 1 030 ±26 1 052 ±26 ‑22 31
Latent arbetssökande 134 ±16 120 ±17 14 19
Arbetade timmar 93 200 ±1 900 89 200 ±1 900 4 000 * 2 300
Män 53 300 ±1 500 51 500 ±1 500 1 800 1 800
Kvinnor 39 900 ±1 200 37 700 ±1 200 2 200 * 1 500

* Markerar att förändringen är ”statistiskt säkerställd”.
** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara”statistiskt säkerställd”.
1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, säsongrensade data

1000-tal Juli 2012 Antal Andel procent Juni 2012 Antal Andel procent Maj 2012 Antal Andel procent
1. Befolkningen (=2+3) 7 116 7 112 7 109
Män 3 600 3 598 3 597
Kvinnor 3 516 3 514 3 512
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 054 71,0 5 066 71,2 5 050 71,0
Män 2 652 73,7 2 651 73,7 2 664 74,1
Kvinnor 2 402 68,3 2 415 68,7 2 386 67,9
2a. Sysselsatta 4 676 65,7 4 684 65,9 4 659 65,5
Män 2 442 67,8 2 445 68,0 2 451 68,2
Kvinnor 2 234 63,5 2 238 63,7 2 207 62,8
Ungdomar 15-24 år 495 40,1 492 39,8 484 39,1
15-19 år 105 18,3 102 17,7 101 17,4
20-24 år 390 59,1 390 59,2 383 58,2
2b. Arbetslösa 379 7,5 382 7,5 391 7,8
Män 210 7,9 205 7,7 212 8,0
Kvinnor 168 7,0 177 7,3 179 7,5
Ungdomar 15-24 år 144 22,6 144 22,7 156 24,4
15-19 år 62 37,3 61 37,5 61 37,9
20-24 år 82 17,4 83 17,6 95 19,9
3. Ej i arbetskraften 2 061 2 046 2 059
Män 948 947 933
Kvinnor 1 113 1 099 1 126

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, säsongrensade data, trendvärden

1000-tal Juli 2012 Antal Andel procent Juni 2012 Antal Andel procent Maj 2012 Antal Andel procent
1. Befolkningen (=2+3) 7 115 7 112 7 109
Män 3 600 3 598 3 596
Kvinnor 3 515 3 514 3 512
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 057 71,1 5 053 71,0 5 048 71,0
Män 2 656 73,8 2 653 73,7 2 651 73,7
Kvinnor 2 402 68,3 2 399 68,3 2 397 68,2
2a. Sysselsatta 4 676 65,7 4 672 65,7 4 668 65,7
Män 2 446 67,9 2 445 68,0 2 444 68,0
Kvinnor 2 230 63,4 2 227 63,4 2 223 63,3
Ungdomar 15-24 år 492 39,9 492 39,8 492 39,8
15-19 år 104 18,2 106 18,4 108 18,6
20-24 år 388 58,7 386 58,5 384 58,4
2b. Arbetslösa 382 7,5 381 7,5 380 7,5
Män 210 7,9 208 7,8 207 7,8
Kvinnor 172 7,2 173 7,2 173 7,2
Ungdomar 15-24 år 147 23,0 147 23,0 147 23,0
15-19 år 61 36,9 61 36,5 61 36,2
20-24 år 86 18,2 86 18,2 86 18,3
3. Ej i arbetskraften 2 058 2 060 2 061
Män 944 945 945
Kvinnor 1 114 1 115 1 116

Antal sysselsatta 15-74 år (1000-tal) Källa: SCB

Mer om Arbetskraftsundersökningen finns på SCB:s web www.scb.se.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.