Produktutvecklingsprogrammet

Stig BjörneSyftet med programmet har varit att Tillväxtverket vill öka möjligheterna för små företag att utveckla sina varor och tjänster och därigenom stärka företagens affärsnytta och konkurrenskraft genom att föra in extern kompetens i produktutvecklingen. Vilket ofta kan saknas i SME genom att det är kostsamt med extern kompetens. I många fall kan det också saknas en kompetens om var kompetensen står att finna.

Nu har Tillväxtverket gjort en utvärdering av de företag som har fått stöd mellan åren 2007-2010 med fokus på de senare åren. Utvärderingen har koncentrerat sig på de effekter och resultat stödet har gett deltagande företag.

För att kunna undersöka de reella resultaten har de medverkande företagens förädlingsvärde jämförts mot en kontrollgrupp av företag, det vill säga motsvarande företag som har sökt men som inte har fått stöd från programmet. Detta för att se kopplingen mellan effekt och det offentliga stödets betydelse för effekten.

I utvärderingen av ”Produktutveckling av varor och tjänster i små företag” gjordes totalt 310 intervjuer. Det motsvarar cirka 20 procent av de företag som har fått stöd under 2007-2010.

För att följa programmets effekter över tid med fokus på processer och resultat av produktutvecklingens stöd, har även djupgående fallstudier gjorts av vissa företag. Därutöver har samtliga partnerskap och Tillväxtverket intervjuats.

Ett mål med produktutvecklingsstödet är att företagen ska öka sin konkurrenskraft och snabbare kunna genomföra en produktinsats jämfört med ett företag som inte får finansieringsstöd. För att försöka mäta detta har man jämfört förädlingsvärdes-förändringen hos företag som har fått beviljat stöd mellan 2005 och 2007 och företag som har fått avslag under samma period.

Mätningen visare att både två och tre år efter beslutet om stöd har de deltagande företagen i genomsnitt utvecklats bättre än företag som har fått avslag. Skillnaden uppgår till sex respektive nio procentenheter. Två år efter avslutad produktutveckling har hälften av de deltagande företagen kunnat behålla sitt årliga förädlingsvärde medan företagen i kontrollgruppen upplever en nedgång.

En annat effekt av att man finansierat delar av produktutvecklingen är att företagen anställer personal. Av de 310 företag som intervjuats säger 46 procent att de har anställt personal, drygt 150 personer totalt. En stor del av företagen som inte har nyanställt hävdar dels att de genom produktutvecklingen har behålla befintliga medarbetare, dels kunnat skapa tim- eller projektanställningar.

De näringslivsfrämjande organisationerna som deltagit är bland annat Almi, Regionförbund, Industriella utvecklingscentra och länsstyrelser. Utvärderingen visar att programmet bidragit till ökade värden i organisationerna genom att de har fått ökat inflöde av företag som de tidigare saknat relation till och att de får en bredare produktportfölj. Regionalt sett visar utvärderingen också att programmet ger en ökad samordning och tätare samarbete mellan partnerskapsorganisationerna.

Ladda ned publikationen

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.