Nya BNP-siffror från SCB

Det andra kvartalet 2012 innehöll en arbetsdag mindre än andra kvartalet 2011. Det innebär att den kalenderkorrigerade BNP-utvecklingen blev 0,5 procentenheter högre än BNP-utvecklingen i faktiska tal. Hushållens konsumtionsutgifter ökade med 0,8 procent. Störst bidrag till utvecklingen gav utgifter för el och bränsle som en följd av betydligt svalare väder jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

En annan delpost som ökade var livsmedel. Motorfordon var en av få delposter med minskad konsumtion. Sammantaget bidrog hushållens konsumtionsutgifter med 0,4 procentenheter till BNP-utvecklingen.

Sysselsättningen i hela ekonomin ökade med 0,7 procent och antalet arbetade timmar var oförändrade. Medelarbetstiden i hela ekonomin minskade med 0,7 procent. I näringslivet minskade antalet arbetade timmar med 0,5 procent och inom offentliga myndigheter ökade antalet arbetade timmar med 1,2 procent. Säsongrensad och jämförd med första kvartalet 2012 minskade antalet arbetade timmar i ekonomin med 0,2 procent. Arbetsproduktiviteten inom näringslivet ökade med 3,0 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol1.

Offentliga konsumtionsutgifter ökade med 0,4 procent. Statens konsumtionsutgifter steg med 0,4 procent. Primärkommunernas konsumtionsutgifter ökade med 0,3 procent och landstingens med 0,7 procent. Offentliga konsumtionsutgifter bidrog med 0,1 procentenheter till BNP-utvecklingen.

De fasta bruttoinvesteringar ökade med 2,0 procent. Investeringar inom övriga bygg- och anläggningar bidrog mest till den totala investeringsuppgången. Därutöver ökade investeringarna för programvaror. Uppgången dämpades av minskade bostadsinvesteringar samt maskiner och inventarier. I näringslivet steg investeringarna med 2,3 procent. Offentliga myndigheters investeringar ökade med 0,2 procent. Sammantaget bidrog fasta bruttoinvesteringar med 0,4 procentenheter till BNP-utvecklingen.

Lagerinvesteringarna drog ned BNP-utvecklingen med 0,5 procentenheter. Minskade lager av insats- och färdigvaror inom tillverkningsindustrin samt lägre bränslelager bidrog till nedgången. Exporten var oförändrad medan importen minskade med 1,0 procent. Varuexporten sjönk med 0,6 procent och varuimporten minskade med 2,7 procent. Av de största produktgrupperna inom varuimporten minskade stenkols- och raffinerade petroleumprodukter med 19 procent och importen av motorfordon sjönk med 10 procent. Tjänsteexporten ökade med 1,5 procent och tjänsteimporten steg med 4,2 procent. Exportnettot bidrog med 0,4 procentenheter till BNP-tillväxten.

Produktionen inom näringslivet ökade med 1,8 procent. I de varuproducerande branscherna ökade produktionen med 1,1 procent och de tjänsteproducerande branscherna ökade med 2,2 procent. De flesta varuproducerande branscherna utvecklades svagt, däribland övriga transportmedel och insatsmetallvaror. Det motverkades av en ökad produktion inom el, gas och fjärrvärme, samt bygg- och anläggningsindustrin. Inom tjänstebranscherna var utvecklingen mer blandad, där exempelvis utbildning, vård och sociala tjänster ökade starkt. Offentliga myndigheters produktion ökade med 1,5 procent.

Hushållssektorns disponibla inkomster ökade med 3,3 procent i löpande priser andra kvartalet 2012 jämfört med motsvarande kvartal 2011. Rensat för inflation ökade de disponibla inkomsterna med 1,8 procent. Hushållssektorns finansiella sparande ökade med 9,9 miljarder kronor och uppgick till 99 miljarder kronor i löpande priser. Sparkvoten, exklusive sparande i premie- och tjänstepensioner, uppgick till 15 procent.

Den konsoliderade offentliga sektorns finansiella sparande uppgick till 40 miljarder kronor. Det är en ökning med 3,4 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal 2011. Statens finansiella sparande uppgick till 19 miljarder kronor och socialförsäkringssektorns finansiella sparande till 6,3 miljarder kronor. Kommunsektorns finansiella sparande blev 15,1 miljarder kronor varav primärkommunernas 11,6 och landstingens 3,5 miljarder kronor.

Bidrag till BNP-utvecklingen

Försörjningsbalans Snabb
2012
Ordinarie
2012kv2
Hushållens konsumtion 0,4 0,4
Offentlig konsumtion 0,3 0,1
Fasta bruttoinvesteringar 0,4 0,4
Lagerinvesteringar -0,1 -0,5
Export 0,8 0,0
Import 0,1 0,4
BNP, faktisk årsförändring 1,8 0,8

Mer information om revideringarna finns i ”Fördjupningstexter och kommentarer”. I samband med publiceringen av andra kvartalet publiceras även detaljerade årsberäkningar av 2010 och en preliminär årsberäkning av 2011. Materialet finns på SCB:s webbplats.

Dokumentet finns under www.scb.se/nr0103

Kan detta betyda att det finns utrymme för fler räntesänkningar?

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.