Arbetsmarknaden

De senaste siffrorna från Arbetsförmedlingen visar att nivån på arbetslösheten stabiliseras på förhållandevis höga nivåer.

Fördelningen av de inskrivna arbetslösa var ca 224 000 personer som är öppet arbetslösa samt 166 000 personer som deltar i program med aktivitetsstöd. Detta motsvarar 4,8 respektive 3,6 procent av den registerbaserade arbetskraften. De nyinskrivna öppet arbetslösa ökade med 1 000 personer till 38 000. Mer tydligt ökade emellertid antalet personer med långa tider utan arbete. Varslen om uppsägning har rört sig svagt uppåt, medan antalet lediga platser bara förändrats obetydligt de senaste månaderna.

las Olsson Arbetsförmedlingens analyschef kommenterar siffrorna. — Arbetsmarknaden är inne i en period av dämpning, men ännu så länge är det inte fråga om någon markant nedgång. Det största problemet just nu är den långsiktiga ökningen av antalet arbetslösa personer inom olika utsatta grupper, och många av dem har långa arbetslöshetstider bakom sig. För att vända den utvecklingen skulle det behövas ett uppsving på arbetsmarknaden, men det finns snarare skäl att tro att arbetsmarknaden kommer att försämras något framöver.

Antalet nyanmälda platser till Arbetsförmedlingen uppgick till 50 000 platser. Det är 4 000 färre jämfört med motsvarande månad ett år tidigare, men fortfarande får efterfrågan på arbetskraft anses som relativt god. 45 000 personer fick någon form av arbete, vilket är 2 000 färre än för ett år sedan. Antalet varslade om uppsägning under månaden uppgick till 4 200, jämfört med 2 600 för ett år sedan. Inom parentes anges motsvarande siffror för augusti 2011. Nedan en sammanfattning av statistiken för arbetslösheten med mera augusti år 2012.

  • 8,4 procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (8,2).* Sammanlagt 389 322 personer (370 459)
  • 44 777 personer fick arbete (46 874)
  • 50 478 nya lediga platser anmäldes (54 163)
  • 4 227 personer varslades om uppsägning (2 646)
  • 38 061 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (36 885)
  • 223 700 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (216 618)
  • 165 622 personer deltog i program med aktivitetsstöd (153 841)

*4,8 (4,8) procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa och 3,6 (3,4) procent deltog i program med aktivitetsstöd.

Månadsstatistiken för september publiceras den 11 oktober klockan 8:00.

Skillnaderna i statistikmått enligt Arbetsförmedlingen

Siffrorna för ”Sveriges” officiella arbetslöshet redovisas av SCB enligt deras Arbetskraftsundersökning, AKU. Den officiella definitionen innebär bland annat att man söker och kan ta ett arbete omedelbart, däremot behöver man inte vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen redovisar olika kategorier av inskrivna arbetssökande. En av dessa är öppet arbetslösa — alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans totalt inskrivna arbetslösa och är det mått som närmast svarar mot SCB:s definitioner. Andelen öppet arbetslösa och/eller sökande i program med aktivitetsstöd anges numera i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

En total arbetslöshet om över åtta procent är en relativt hög siffra. I och för sig så har vi genomgått en finanskris 2008-2009 och en Euro-kris de senaste åren så något tryck nedåt på arbetslösheten har det inte varit de senaste åren. När ekonomin återgår till ett normaltillstånd (vad det nu månde vara) är frågan hur hög är den strukturella arbetslösheten?

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.