Tillväxtanalys om Nyföretagarcentrum – Hjälper det med rådgivning?

Myndigheten Tillväxtanalys har gjort en utvärdering av rådgivningsinsatserna från Nyföretagarcentrum. Vad är då Nyföretagarcentrum? Det är en stiftelse sprungen ur (Svenska Jobs and Society).

Syftet med verksamheten ”är att främja nyföretagande och entreprenörskap” och man har varit verksam sedan början av 1990-talet. Man samarbetar med näringslivet, staten, arbetsmarknadens intresseorganisationer, kommuner med flera. Ungefär hälften av finansieringen kommer från det privata näringslivet.

Nyföretagarcentrum ska erbjuda kostnadsfri och objektiv rådgivning till nya företagare och personer som avser att starta företag. Vidare ska rådgivningen vara lokalt förankrad, vilket innebär att det finns lokala Nyföretagarcentrum i ett stort antal kommuner – en bra bit över 100.

Nyföretagarcentrums verksamhet kan ses som specifik rådgivning även om det naturligtvis kan förekomma inslag av såväl information som upplysning under rådgivningen. Individen söker kontakt med Nyföretagarcentrum på eget initiativ, men Nyföretagarcentrum är även samarbetspartner med Trygghetsråden, som kan uppmana sina klienter att ta kontakt med Nyföretagarcentrum.

Hur kan man då utvärdera insatserna? Tillväxtanalys har gjort en jämförelse mellan de företag som fått rådgivning hos Nyföretagarcentrum och övriga företag genom att jämföra utfallet i gruppen som fått stöd med utfallet i en matchad grupp jämförelseföretag som inte fått rådgivning.

Själva jämförelsen mellan grupperna sker på överlevnadsgrad i fallet med överlevnad, och skillnader i genomsnittliga värden givet överlevnad för förädlingsvärde. I fallet med tillväxt studeras genomsnittlig i förädlingsvärde för företag med positivt förädlingsvärde första verksamhetsåret. Resultaten sammanfattas nedan i tabellen.

Därefter delas resultaten upp med avseende på vilka företag som ingår i undersökningsgruppen. Kolumn 1 i tabell 5 visar resultaten när potentiell kontaminering av annan rådgivning, av till exempel ALMI eller Vinnova, inte beaktats. I Kolumn 2 presenteras resultaten när de i undersökningen ingående företagen endast fått hjälp av Nyföretagarcentrum av de stödformer om vilka information finns (ALMI, Tillväxtverket och Vinnova).

Skillnader i utfall mellan företag som fått hjälp av Nyföretagarcentrum vid företagsstart och liknande företag som inte fått denna hjälp.

Tillväxtanalys om Nyföretagarcentrum

Samtliga presenterade resultat är signifikant skilda från noll, dvs det är mindre än fem procents chans att säga att det finns en effekt, även om det inte finns någon. Källa: Nyföretagarcentrum och Företagens Ekonomi, SCB. Egna bearbetningar.

Tillväxtanalys utvärdering pekar på att företag som fått rådgivning av Nyföretagarcentrum har ett bättre resultat avseende utfallsvariablerna överlevnad, lönsamhet och tillväxt. Företag som har fått rådgivning av Nyföretagarcentrum i anslutning till företagsstarten har i genomsnitt cirka 5 procent högre sannolikhet att överleva två år jämfört med företag som inte har fått denna hjälp.

Nyföretagarcentrum gör nytta

Överlevnadsgraden bland företag som inte fått råd från Nyföretagarcentrum är ungefär 60 procent, vilket är ungefär den andel som kan förväntas utifrån statistiken för uppföljning av nystartade företag tre år efter start. Överlevnadsgraden bland de företag som fått rådgivning hos Nyföretagarcentrum är närmare 65 procent.

Skillnaden i förädlingsvärde vid uppföljningstidpunkten avser att mäta förmågan hos företagen att försörja de personer som arbetar med företaget. Företag som har fått råd från Nyföretagarcentrum har ca 12 procent högre förädlingsvärde (lön plus driftsöverskott) än företag som inte har fått råd av Nyföretagarcentrum. Detta kan tolkas som att dessa företag i större utsträckning bidrar till företagarens och de anställdas försörjning än företag som inte har fått hjälp av Nyföretagarcentrum.

En återstående fråga är om företag som fått hjälp av Nyföretagarcentrum har en högre tillväxt i förädlingsvärde än företag som inte fått denna hjälp.

Denna grupp omfattar färre företag, eftersom skattningen endast omfattar företag som hade ett positivt förädlingsvärde under första verksamhetsåret. Även i detta fall är det ett positivt resultat för företag som fått hjälp av Nyföretagarcentrum, som har ca 13 procent högre tillväxt i förädlingsvärde än företag som inte fått denna hjälp.

Slutsatsen är således att Nyföretagarcentrums rådgivning har bidragit till att fler företag har startats, överlevt och skapat ett något högre förädlingsvärde. Givet omfattningen av verksamheten (mer än hundra kontor över landet). Frågan man kan ställa sig är vad kostar verksamheten i relation till resultaten? Alltså hur mycket är den faktiska kostnaden för samhället för de effekter som uppstår av rådgivningsverksamheten. Det är möjligt att den är lägre än vinsterna men den frågan lämnas obesvarade.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.