Högre kapacitetsutnyttjande inom industrin

Industrins kapacitetsutnyttjande (kapacitetsutnyttjandet definieras som kvoten mellan faktisk produktion och total produktionskapacitet) ökade med en dryg procent under andra kvartalet 2013.

Den så kallade utnyttjandegraden steg därmed till 86,2 procent. Sett till industrins delbranscher var utvecklingen positiv för samtliga. Störst uppgång var det för ”övrig maskinindustri” vars kapacitetsutnyttjande ökade med nästan två procent till 88,1 procent.

Men ser man på nivån på ett år sikt – samma kvartal 2012 – minskade istället kapacitetsutnyttjandet med knappt två procentenheter och redovisade en utnyttjandegrad på 86,7 procent, i kalenderkorrigerade tal. Alla delbranscher redovisade samtliga nedgångar jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Det visar, trots uppgången jämfört med föregående kvartal, att utnyttjandegraden inom industrin fortfarande är lägre än motsvarande tidpunkt 2012.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.