Regeringens budgetproposition – Nådiga luntan

Efter något som måste kallas rekordmycket ”uppsnack” så presenterades Regeringens budgetproposition. De flesta förslagen är väl kända sedan tidigare då man har portionerat ut förslagen till reformer var och varannan dag.

Stig Björne

I budgetpropositionen för 2014 föreslår regeringen åtgärder som ”stödjer tillväxten och varaktigt ökar sysselsättningen, stärker elevernas kunskaper och företagens konkurrenskraft, ökar välfärden och sammanhållningen i Sverige samt skyddar miljön och klimatet”. Det låter väl inte så illa!

Nedan listas en sammanfattning av de åtgärder som Regeringen avser att genomföra.

 • Stärkt ekonomi för hushållen genom en förstärkning av jobbskatteavdraget, höjd gräns för statlig inkomstskatt och sänkt skatt för pensionärer
 • Nya och bredare vägar in i arbetslivet för unga genom stöd till yrkesintroduktionsanställningar, satsning på lärlingsutbildningar och yrkesprogram samt minskade socialavgifter för de yngsta och effektivare arbetsmarknadspolitiska åtgärder
 • Bättre förutsättningar för långtidsarbetslösa att få jobb genom bland annat ytterligare satsningar på det särskilda anställningsstödet
 • Bättre integration genom fler insatser för att underlätta etableringen för nyanlända, fler undervisningstimmar i svenska för nyanlända elever i årskurs 1-5, bättre möjlighet till kompletterande utbildning för akademiker och införandet av nystartszoner
 • En mer flexibel och trygg arbetsmarknad genom statligt stöd vid korttidsarbete och åtgärder för stärkt omställningsförmåga på arbetsmarknaden
 • Bättre möjligheter till uppföljning av jobbsökande och tydligare krav, bl.a. för de som deltar i arbetsmarknadspolitiska program
 • Kunskapsfokus i skolan med bland annat mer undervisning i matematik, läxhjälp och åtgärder för att utveckla lärarnas kompetens och karriärmöjligheter
 • Stimulans till forskning, innovation och entreprenörskap genom bland annat skatteincitament för FoU, likvärdiga skattevillkor för företagande och entreprenörskap samt minskad administrativ börda
 • Bättre fungerande bostadsmarknad genom förenklingar av planprocessen och regelverket för nyproduktion av hyresrätter
 • Ökat stöd till de ekonomiskt mest utsatta genom en höjning av det särskilda bidraget i bostadsbidraget, höjd inkomstgräns för bostadstillägg för ålderspensionärer samt införandet av en fritidspeng för barn
 • Höjd kvalitet och effektivitet i sjukvård och omsorg genom en flerårig satsning på vård av personer med kroniska sjukdomar, fler platser på hälso- och sjukvårdsutbildningar samt bättre tillnyktringsverksamhet
 • Utvecklad prismodell för läkemedel för att säkerställa att Sverige inte betalar mer för läkemedel än andra jämförbara länder
 • Höjd alkoholskatt
 • Insatser för miljö och klimat genom bland annat ökat fokus på kemikaliefrågor, fortsatt minskat förmånsvärde för vissa miljöbilar samt sänkt energiskatt på blyfri flygbensin
 • Kvotplikt och beskattning av biodrivmedel

Utifrån de ovanstående planerade insatserna så bedömer Regeringen att dessa leder till följande:

 • antalet sysselsatta blir ca 10 000 personer fler 2014 än om åtgärderna inte vidtagits
 • en snabbare återhämtning leder även till att färre personer långvarigt hamnar utanför arbetsmarknaden, vilket minskar risken för att arbetslösheten biter sig fast på höga nivåer.
 • BNP-tillväxten blir ca 0,3 procentenheter högre 2014

Regeringen bedömer att underskottet i budget för nästa år blir nära 45 miljarder kronor.

Regeringens förslag till statens budget för 2014  
  Tusental kronor
Beräknade inkomster för staten 2014 824 219 318
Summa föreslagna utgifter för staten 2014 868 914 799
Saldo statens budget för år 2014 – 44 695 481

Vid ingången av 2014 beräknas statsskulden uppgå till 1 266 miljarder kronor.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.