Minskad arbetslöshet

För det tredje kvartalet 2013 var arbetslösheten 7,4 procent av arbetskraften i åldern 15-74 år. Det motsvaras av 380 000 personer vilket är en minskning sedan ett år tidigare. 197 000 män och 184 000 kvinnor var arbetslösa.

Stig Björne

Bland männen minskade andelen arbetslösa jämfört med motsvarande kvartal 2012 med 0,5 procentenheter till 7,2 procent. För kvinnorna var arbetslösheten 7,5 procent.

Befolkningen i åldern 15–74 år (som är basen för undersökningen) omfattade 7 161 000 personer under tredje kvartalet 2013. Jämfört med samma kvartal 2012 är det en ökning med 41 000 personer. Det bör man ha i åtanke när man ställer olika siffror mot varandra – ökar arbetskraften mycket är det inte säkert att en ökning av sysselsättningen räcker för att hålla arbetslösheten konstant. Under denna jämförelseperiod ökade sysselsättningen med 51 000 personer vilket är 10 000 mer än vad arbetskraften ökade. Något förenklat kan man säga att då faller arbetslösheten.

Svenskarna arbetade i genomsnitt 128,5 miljoner timmar per vecka. Det innebär ingen statistiskt säkerställd skillnad jämfört med motsvarande period 2012 (vilket kan tyckas förvånande då sysselsättningen ökade med 51 000).

Antalet personer som inte ingår i arbetskraften var 1 995 000 personer eller ca 28 procent av befolkningen i åldern 15-74 år. Antalet heltidsstuderande utanför arbetskraften minskade med 19 000 personer. Däremot ökade antalet pensionärer med 33 000. Vilket troligen kommer att vara den stora ekonomiska utmaningen framgent – att vi får fler pensionärer.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.