Lägre priser i producentledet

Från september till oktober sjönk de totala producentpriserna med 0,3 procent. Producentpriserna har fallit med 0,7 procent på ett år sikt (okt 2012-okt2013).

Stig Björne

Från september i år till oktober var minskningen 0,3 procent. Priserna på importmarknaden sjönk (månadstakt) med 1,3 procent och på exportmarknaden med 0,8 procent, medan hemmamarknadspriserna steg med 0,1 procent. Råoljas prisfall låg till stor del bakom nedgången från september till oktober.

exportmarknaden bidrog lägre priser inom en rad produkter till nedgången. Högre priser på fjärrvärme bidrog till uppgången på hemmamarknaden, vilken motverkades av lägre priser på livsmedel.

Totalt: B-E* Index Förändring, procent (månadstakt) Förändring, procent (årstakt)
  Oktober 2013,
2005=100
September
2013
Oktober
2013
Oktober
2012
Oktober
2013
Producentprisindex 112,4 -0,3 -0,7
därav -Tillverkningsindustri 111,8 -0,5 -1,6
Hemmamarknadsprisindex 119,6 0,1 0,2
därav -El, gas och fjärrvärme 126,5 4,9 0,6
– Elektricitet 121,4 -2,0 -1,8
Exportprisindex 105,8 -0,8 -1,6
Importprisindex 109,2 -1,3 -2,0
Prisindex för inhemsk tillgång 114,3 -0,5 -0,9
därav -Konsumtionsvaror 113,1 -0,6 0,8
– Investeringsvaror 98,5 -0,4 0,4
– Insatsvaror 116,6 -0,3 -1,4
– Energirelaterade varor** 143,9 -0,9 -3,4

Kronans värde spelar en roll för prisförändringarna. En förstärkning eller försvagning av kronan resulterar vanligtvis i sänkta respektive höjda export- och importpriserna i svenska kronor.

Enligt Tullverkets omräkningskurser förstärktes den svenska kronan mot euron och den danska kronan med 1,0 procent samt mot den amerikanska dollarn med 0,8 procent. Den svenska kronan försvagades mot det brittiska pundet med 0,9 procent och mot den norska kronan med 0,3 procent.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.