Fortsatt ökning av detaljhandeln

Under det senaste året oktober 2013-oktober 2012 har försäljningsvolymen i svensk detaljhandel ökat med 3,8 procent. Sällanköpshandeln står för den stora ökningen, 4,9 procent och dagligvaruhandeln med 2,4 procent (kalenderkorrigerat).

Stig Björne

Omsättningen i kronor i löpande priser i detaljhandeln ökade med 3,3 procent för samma period. Av detta stod sällanköp för tre procent och dagligvaruhandeln för 3,7 procent. Utvecklingen under den senaste månaden var oförändrad.

HUI Research kommenterar undersökningen.

Oktober månad visade på en betydligt starkare detaljhandelsutveckling än vad vi sett under stora delar av året, detta gäller både dagligvaruhandeln och sällanköpsvaruhandeln. Flera av de kapitaltunga branscher som fått stå tillbaka en tid då konsumenterna varit avvaktande i sina köp visar nu starka utvecklingstal. De mer väderberoende branscherna inom sällanköpsvaruhandeln, exempelvis skohandeln, har däremot ännu inte tagit fart på grund av det varma vädret under hösten.

Den ackumulerade utvecklingen för detaljhandeln ligger på 1,7 procent. Detaljhandeln står nu inför årets viktigaste försäljningsperiod och den starka utvecklingen i oktober talar för att det kan bli en bra avslutning på året. Konsumentförtroendet är stabilt inför julen, räntan är fortsatt låg och hushållen har ett högt sparande. Dessutom har många branscher relativt svaga jämförelsetal att mäta sig mot, vilket ger goda förutsättningar för att året som helhet landar på HUI:s helårsprognos om 2 procent.

Försäljningsutveckling svensk detaljhandel 2013/2012:

  Löpande priser Fasta priser, kalender-korrigerade Pris-för-ändring Kalender-effekt[3]
  Okt% 95 % Konf.-Int.[1] 2013 %[2] Okt% 2013 %[2] Okt% Okt%
Dagligvaruhandel 3,7 ±0,9 2,8 2,4 1,1 1,3 0,0
Sällanköpsvaruhandel 3,0 ±1,0 0,8 4,9 3,4 -1,8 0,0
Total detaljhandel 3,3 ±0,7 1,7 3,8 2,4 -0,4 0,0

Internationella jämförelser, jämförelse med samma månad året före (fasta priser, kalenderkorrigerade)

  Apr% Maj% Jun% Jul% Aug% Sep%
EU -0,8 0,8 -0,3 0,4 0,6 1,0
Euro-zonen -1,1 0,2 -1,1 -0,4 -0,1 0,3
Sverige 1,4 3,0 3,4 1,9 2,5 1,5

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.