Nordic Outlook

SEB har presenterat sin analys av den ekonomiska utvecklingen i Nordic Outlook. Man pekar på att det finns bättre förutsättningar för den globala tillväxten. Det blir emellertid en försiktig återhämtning.

Stig Björne

I USA ser utvecklingen mer positiv ut för hushållen och arbetslösheten minskar. Tillväxtekonomierna, med Kina i spetsen, har bromsat in och strukturella förändringar gör det svårt att nå upp till tidigare höga tillväxtnivåer. I eurozonen fortsätter stabiliseringen men obalanserna kvarstår.

Man spår att den ekonomiska tillväxten i OECD-länderna (två tredjedelar av världsekonomin) 2,3 procent nästa år vilket är nästan en procentenhet mer än 2013. År 2015 ökar den till 2,7 procent. SEB pekar dock på att sannolikheten för en sämre utveckling är något högre än att tillväxten överraskar positivt.

Lågt resursutnyttjande och tillkomst av nya policyverktyg som ska styra kredit- och bostadsmarknad – till exempel ökade riskvikter på bolån, bolånetak och amorteringsrekommendationer – ger penningpolitiken större manöverutrymme att fokusera på tillväxt och jobb.

Förutsättningarna varierar dock rejält mellan länder och regioner. Medan länderna i Eurozonen möter ökade deflationsrisker är USA:s inflation på väg att normaliseras. SEB pekar på att tillgångspriser i USA visar på vissa håll tecken på att stiga långt utöver vad ”läkeprocesserna” för olika sektorers balansräkningar kräver.

För Sverige pekar man på att industrin under 2013 uppvisat en svag återhämtning samtidigt som hushållen hållit hårt i plånboken. De flesta konjunkturindikatorer målar upp en ljusare bild än faktiska hårddata. BNP väntas växa med 0,7 procent 2013, 2,5 procent nästa år och hela 3,2 procent 2015.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.