Offentligt ägda företag

SCB har presenterat resultaten från de offentligt ägda företag, vilka är några stycken. De fördelar sig på kommunägda, landstingsägda och statligt ägda. Siffrorna visar att de kommunägda företagen gick bäst bland dessa kategorier. Resultatet förbättrades med hela 5,2 miljarder kronor jämfört med 2011.

Stig Björne

De kommunägda företagen omsatte 187 miljarder 2012 vilket är knappt två miljarder mer än året innan. Resultatet uppgick i samma företag till närmare 12 miljarder kronor. Jämfört med 2011 innan innebär det en ökning med drygt fem miljarder.

Balansomslutningen för de kommunägda företagen uppgick till 796,1 miljarder, vilket är en ökning med 47,8 miljarder sedan föregående år. Avkastningen på eget kapital förbättrades förra året och uppgick till 7,6 procent, vilket motsvarar en ökning med 2,3 procentenheter. Soliditeten var oförändrad sedan året innan och uppgick till 27,3 procent. De kommunala företagen består storleksmässigt till största del bostadsbolag och energibolag.

De landstingsägda företagen uppgick till 37,9 miljarder (varav SL och Locum) står för en inte obetydlig del. Resultatet visade, precis som 2011r, på ett underskott och uppgick till minus 146 miljoner. Balansomslutningen var drygt 51 miljarder, vilket innebär en ökning med ungefär 4,7 miljarder jämfört med året innan.

Slutligen så de statligt ägda företagen. De ökade omsättningen under 2012 med närmare två miljarder till 348 miljarder. Resultatet minskade med 12,3 miljarder och uppgick till 37,0 miljarder. Den totala balansomslutningen uppgick till 1 595,6 miljarder, vilket innebär en minskning 202,5 miljarder jämfört med året innan. Avkastningen på eget kapital för de statligt ägda företagen minskade något under 2012 och uppgick till 14,6 procent.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.