Utbildningsstatistik

SCB har presenterat sin årliga ”Utbildningsstatistisk årsbok” där man får en översikt av den högre utbildningen i Sverige, studenter, examinationer etc. Det mesta står att finna i denna.

Stig Björne

Några intressanta utdrag ur statistiken

Sverige har 4,9 miljoner invånare i åldern 25–64 år och knappt hälften har gymnasial utbildning som högsta utbildning. Mer än var tredje svensk i åldern 25–64 år, har någon form av eftergymnasial utbildning. Det blir ju allt fler som pluggar allt längre, trenden har pågått i decennier och inte minst under 1990-talet byggdes antalet platser på universitet och högskolor ut.

Det är fortsatt utbildningar till sjuksköterska och förskollärare som dominerar den kvinnornas högre utbildning tillsammans med lärarutbildning för grundskolan.

Var fjärde man hade någon form av ingenjörsutbildning.

Antal elever per lärare (omräknat till heltidstjänster) i grundskolan är 12,1 för samtliga lärare. Lärartätheten skiljer sig åt mellan fristående skolor och kommunala skolor där fristående skolor har en elev mer per lärare 13,1 respektive 12,0.

Inte mindre än 134 000 personer, utan tidigare högskolestudier, sökte inför hösten 2013 till utbildningar vid svenska universitet och högskolor. Bland de sökande utan tidigare högskolestudier var 58 procent kvinnor och 42 procent män. Andelen kvinnor och män bland studenterna har legat på ungefär samma nivå under läsåren 2002/03–2011/12, på omkring 60 procent kvinnor och 40 procent män. Sedan mitten av 00-talet har andelen kvinnor varit två tredjedelar av antalet examinerade personer under ett läsår.

De populäraste yrkesexamensprogrammen (med minst 100 antagna) var psykolog (9,3), veterinär (6,9) och läkare (5,8). Även på utbildningarna till arkitekt och sjukgymnast fanns mer än 5 sökande per antagen. Det var 2012 3 700 nybörjare vid doktorandutbildningarna. Något fler män än kvinnor påbörjade utbildning på forskarnivå under 2012, 52 procent mot 48 procent. Ämnesområdet medicin och hälsovetenskap är totalt sett störst bland doktoranderna med cirka 6 200 studerande.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.