Täta miljöer främjar ekonomisk tillväxt

Konjunkturinstitutet har studerat hur ”täthet” eller täta miljöer påverkar ekonomisk tillväxt. Man menar att en politik för ökad förtätning, som åstadkoms genom både infrastrukturinvesteringar och ökat bostadsbyggande, kan vara tillväxtfrämjande på flera sätt.

Stig Björne

Täthet underlättar delning, matchning och lärande genom de skalfördelar som uppstår i tätare regioner. Den underlättar sannolikt även för tillväxtskapande forskning och utveckling. Det är ingen nyhet utan många studier pekar på att täta miljöer främjar både klimatet och tillväxten.

KI menar att samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler är bäst på att peka ut vilka täthetsskapande infrastruktursatsningar som ska genomföras. På FoU-området har täthet och interaktion mellan forskare framhållits som en viktig faktor för absorption och lärande, som bidrar till att öka avkastningen på sådana investeringar. Det blir ett slags klustertänkande. KI skriver att vilken typ av FoU-satsningar som den offentliga sektorn ska satsa på är svårare att avgöra. Grundforskning vid universitet och högskolor är dock något som den offentliga sektorn i hög grad måste finansiera eftersom den är svår att kommersialisera.

Litteraturöversikten kring vad forskningen säger avseende effekterna på tillväxt och sysselsättning av ökade offentliga utgifter till infrastrukturinvesteringar, utbildning och FoU är ett uppdrag av regeringen.

Sammanfattningen har skrivits av Konjunkturinstitutet medan litteraturöversiktens övriga tre delar har skrivits av externa forskare:

  • ”Infrastrukturens påverkan på ekonomisk tillväxt”, Maria Börjesson (KTH), Jonas Eliasson (KTH) och Gunnar Isacsson (VTI)
  • ”Effekter av ökade offentliga satsningar på FoU”, Roger Svensson (Institutet för Näringslivsforskning)
  • ”Effekterna av ökade offentliga utbildningsutgifter på ekonomisk tillväxt och sysselsättning”, Anders Stenberg (Institutet för social forskning, Stockholms Universitet)

www.konj.se/983.html

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.