Konjunkturinstitutet – Hållbara finanser på sikt?

Konjunkturinstitutet utför på uppdrag av Regeringen årliga analyser av de offentliga finanserna och beräkningar med S2-indikatorn, som är ett mått på hållbarheten i de offentliga finanserna. Tidsperspektivet sträcker sig ända fram till 2060. Analys visar att man inte ser någon ”förekomst av svårhanterliga obalanser”. 

Rapporten arbetar med tre definitioner som var och en är kopplade till varsitt scenario där offentlig konsumtion utvecklas i olika takt: ett resursbesparande scenario, ett relativt resurskrävande scenario och ett scenario som kopplar utgiftsutvecklingen till BNP-tillväxten i ekonomin.

Man avlutar analysen med att konstatera att ”en försiktig slutsats av de samlade resultaten är att det inte föreligger några svårhanterliga obalanser i de offentliga finanserna.

Läs mer på Stig Björne Ekonomi

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.