Konjunkturinstitutet: Minskad aktivitet och tillväxt i ekonomin

Konjunkturinstitutets senaste siffror från Barometerindikatorn visar att tillväxt och aktivitet i den svenska ekonomin minskat 2 enheter i maj 2013 från 93,8 till 91,9. Nedgången förklaras av att indikatorerna för både tillverkningsindustri och hushåll har gått tillbaka.

Tillverkningsindustrin backade sex enheter i maj jämfört med månaden innan och ligger nu tio enheter under det historiska genomsnittet.

Konfidensindikatorerna för privata tjänstenäringar och detaljhandel var stabila under maj, men steg för bygg- och anläggningsverksamheten.

Byggsektorn steg 10 enheter under maj månad vilket är positivt. Såväl orderstocken som byggproduktion och sysselsättning har minskat de senaste månaderna. Ser man till hushållen och detaljhandeln så minskade indikatorn för detaljhandeln något i maj.

Läs mer på Stig Björne Ekonomi

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.