Bostadsmarknadsenkäten – Brist på bostäder

I Sverige har kommunerna det yttersta ansvaret för den lokala bostadsförsörjningen i den egna kommunen och man ska enligt bostadsförsörjningslagen ”skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder”. Boverket har sammanställt hur det ser ut med tillgången på bostäder i kommuner, enkäten grunder sig på kommunernas egna bedömningar av hur tillgången ser ut.

Stig Björne

Enligt kommunernas bedömningar i bostadsmarknadsenkäten 2013 är det bostadsbrist i 43 procent av kommunerna (126 stycken). Antalet kommuner som uppger att det är brist på bostäder i kommunen som helhet har minskat med nio kommuner jämfört med föregående års bedömningar och är nu tillbaka på samma nivå som för år 2011 då det också var 126 kommuner som redovisade brist på bostäder. I stort sett samtliga av de 16 kommuner som tillkommit sedan 2012 inte redovisat brist på bostäder de senaste fem åren. Några exempel på detta är Sollentuna, Enköping, Mjölby, Falkenberg, Karlsborg, Västerås, Smedjebacken och Skellefteå. Intressant är att det är vissa kommuner med förhållandevis hög utflyttning som redovisar brist (däribland Smedjebacken och Karlsborg).

Ca 110 kommuner säger sig ha balans på bostadsmarknaden – drygt 110 kommuner, eller 38-39 procent. 2013 är det fler kommuner som bedömer att det är balans på bostäder. Av dessa kommuner har mer än hälften (54 procent) brist på bostäder i centralorten eller i innerstaden.

Det är 39 kommuner som bedömer att man har ett överskott på bostäder. Den senaste femårsperioden har antalet sjunkit från 52 stycken till 39 kommuner i år. Flera av dessa kommuner ligger samlade i norra delarna av Jämtland och södra delarna av Västerbotten, samt norra Värmland och sydöstra och sydvästra Dalarna. I glesbygd med befolkningsminskning med andra ord.

2013 uppger nästan 60 procent av kommunerna med brist på bostäder i hela kommunen att läget kommer att vara oförändrat de kommande två åren. 30 procent av kommunerna tror att bristen kommer att öka.

Länk till rapporten

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.