Hög sysselsättningsgrad i Sverige

Arbetslösheten relativt hur många personer som faktiskt arbetar av ”arbetskraften” är något som ofta förbises när olika länder jämförs i EU. Arbetskraften utgörs vanligtvis av personer mellan 15-74 år. 

Syssel­sätt­nings­grad är ett mått på hur stor del av befolk­ningen i en viss ålder, här 15 till 74 år, som är syssel­satt enligt ILO:s definition.

I många länder är det en mycket stor andel som börjar arbeta efter grundskolan och därför är det relevant att ta med även tonåringarna i statistiken.

Läs mer på StigBjörne.se

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.