Fler konkurser 2013

2013 ökade antalet företagskonkurser med drygt 3% i jämförelse med 2012 enligt Tillväxtanalys. 7 700 företag gick i konkurs antalet anställda som drabbades var nästan 26 000 personer.

Det var en markant ökning av aktiebolag som var inblandat i konkurser, men konkurserna av handelsbolag etc. minskade med 5,6 procent. Den vanligaste företagsformen är AB varför ökningen av antalet konkurser i AB har slagit igenom i totalstatistiken.

Det var en förhållandevis stor ökning av konkurser inom byggsektorn. Konkurserna inom handeln ökade med drygt 10% och hotell och restaurang ökade med knappt 5%.

Läs mer på Stig Björne Analys

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.