Bättre för restaurangbranschen

Den svenska restaurangmarknaden var värd knappt 105 miljarder kronor 2013 (inklusive moms). Största delbranschen var Lunch- och kvällsrestauranger med en andel av marknaden på 43,5 procent av den … [Read more...]

Stig Björne: ökad omsättning i detaljhandeln

Under april månad ökade omsättningen i detaljhandeln med hela 6,8 procent mätt från april förra året (löpande priser). Av denna ökning stod sällanköp för 5,6 procent och dagligvaror för hela 8,1 … [Read more...]

Fortsatt ökning av antalet sysselsatta

Den senaste arbetskraftsundersökningen (AKU) från SCB visar en fortsatt ökning av antalet sysselsatta både vad gäller originaldata och säsongsrensade data. Första kvartalet i år ökade sysselsättningen … [Read more...]

UD: Den regionala exporten sjönk

UD presenterade regionala exportsiffror för 2013. Varuexporten uppgick till cirka 1 075 miljarder kr. Stockholm stod för den dryg fjärdedel av dessa. Sveriges totala varuexport sjönk med 7% jämfört … [Read more...]

Fortsatt ökning av detaljhandeln

Omsättningen i detaljhandeln ökade i mars med 1,5% i jämförelse med mars 2013. Dagligvaruhandeln backade med drygt 5% och sällanköp ökade med drygt 8%. Av ökningen stod dagligvaruhandeln för 0,6 … [Read more...]

SCB-Indikatorer

Statistiska centralbyrån gör en månadsvis sammanställning av de flesta indikatorer som visar på utvecklingen av ekonomin, arbetsmarknaden, exporten och handel med mera. En sak som man lyfter fram är … [Read more...]

Fler konkurser 2013

2013 ökade antalet företagskonkurser med drygt 3% i jämförelse med 2012 enligt Tillväxtanalys. 7 700 företag gick i konkurs antalet anställda som drabbades var nästan 26 000 personer. Det var en … [Read more...]

Riksbankens prognoser

Riksbanken publicerade nyligen den senaste prognosen över utvecklingen på arbetsmarknaden, BNP och inflationen mätt som KPI. Banken prognostiserar att KPI (inflationen) ska stiga till 3,2% och KPIF … [Read more...]

Konjunkturen i Stockholm sista kvartalet 2013

Det går bättre för Stockholm. Stockholms Handelskammare har redovisat sin konjunkturbarometer över utvecklingen i länet. Konjunkturen i Stockholms län fortsatte att stärkas under sista kvartalet … [Read more...]

SCB-indikatorer för 2013

SCB:s senaste nummer av SCB- indikatorer innehåller en rejäl genomgång av den ekonomiska utvecklingen det sista kvartalet 2013 och delvis helåret 2013. Den svenska ekonomin ”växlade upp” under … [Read more...]