Inträdet på arbetsmarknaden efter gymnaiseutbildning

Det har gjorts ett antal undersökningar om inträdet på arbetsmarknaden vad gäller examinerade från gymnasieskolan. Den första undersökningen under namnet ”Inträdet på arbetsmarknaden” gjordes 1996. Den byggde på de tidigare gymnasie- och högskoleuppföljningarna som hade gjorts sedan slutet av 1960-talet.

Från och med 2006 delades denna undersökning upp i två separata undersökningar. Den ena undersökningen avser gymnasieavgångna och den andra avser examinerade från högskolan. Den undersökning som redovisas här har endast genomförts bland de som slutat gymnasiet.

Undersökning från 2012 bestod endast av en webbenkät medan man i tidigare undersökningar även har kunnat svara på en pappersenkät. Syftet med undersökningen ”Inträdet på arbetsmarknaden bland gymnasieavgångna” är att beskriva inträdet på arbetsmarknaden för personer som gått ut från gymnasieskolan.

Undersökningen för avgångna från gymnasiet läsåret 2008/2009

Totalt bestod populationen av drygt 96 000 personer med lika många kvinnor som män. Av totalt antal individer hade 43 000 läst ett yrkesförberedande program. Antalet personer som hade läst ett studieförberedande program var ca 51 000.

I urvalet till undersökningen ingick 7 989 personer och svarsfrekvensen var endast 28 procent. På grund av den låga svarsfrekvensen gjordes därefter en kompletterande telefonuppföljning på utvalda frågor i enkäten bland ett urval av de som inte svarat på webbenkäten.

Den sammanlagda svarsfrekvensen efter telefonuppföljning blev 52 procent. Till SCB:s rapport har endast frågor som ingick i både webbenkät och telefonuppföljning använts.

Den vanligaste sysselsättningen bland de som avslutade sin gymnasieutbildning läsåret 2008/2009 var arbete. Drygt hälften (53 procent) hade arbete som huvudsaklig sysselsättning, det var en ökning jämfört med föregående undersökning med 9 procentenheter (föregående undersökning gjordes 2010 och avsåg gymnasieavgångna 2006/2007).

Ökningen var även i samma storleksordning för gymnasieavgångna från yrkesinriktade program som för studieförberedande program. Både andelen kvinnor och andelen män som arbetade ökade i samma omfattning.

Den huvudsakliga sysselsättningen skiljer sig åt beroende på om man har läst ett yrkesinriktat eller ett studieförberedande program. Bland de gymnasieelever som hade läst ett yrkesinriktat program hade sju av tio arbete som huvudsaklig sysselsättning medan det bland de som hade läst ett studieförberedande program var fyra av tio som hade arbete som huvudsaklig sysselsättning.

Det var fler män än kvinnor som hade arbete som huvudsaklig sysselsättning under mätveckan 16 – 22 april 2012. Andelen män som arbetade var 59 procent medan andelen kvinnor som arbetade var 47 procent. Kvinnor studerade istället på högskola i större utsträckning, andelen kvinnor som studerade var 38 procent medan motsvarande siffra för männen var 26 procent. Arbete och högskolestudier stod tillsammans för 85 procent av den huvudsakliga sysselsättningen för samtliga gymnasieavgångna.

De gymnasieprogram som hade högst andel personer i arbete var Fordonsprogrammet, Byggprogrammet och Energiprogrammet. Där arbetade fler än åtta av tio gymnasieavgångna tre år efter avlutade studier.

Se mer på SCB.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.